برج جهان‌نما

موقعیت:

اصفهان

کاربری:

تجاری - اداری

سال احداث:

نوع آجر استفاده شده:

آجرنما 5.5 سانت