ساختمان الهیه (رودخانه)

موقعیت:

الهیه - تهران

کاربری:

مسکونی

سال احداث:

1399

نوع آجر استفاده شده:

آجر نما 11 سانت