ساختمان دیباجی

موقعیت:

تهران

کاربری:

مسکونی

سال احداث:

نوع آجر استفاده شده: