ساختمان قلهک

موقعیت:

قلهک - تهران

کاربری:

مسکونی

سال احداث:

1384

نوع آجر استفاده شده:

آجرنما 5.5 سانت قرمز