ساختمان مسکونی کشور بحرین

موقعیت:

بحرین

کاربری:

مسکونی

سال احداث:

نوع آجر استفاده شده: