سرای عطار

موقعیت:

اصفهان

کاربری:

سرای محله

سال احداث:

نوع آجر استفاده شده: