سرای قزلباش

موقعیت:

اصفهان

کاربری:

فهنگسرا

سال احداث:

نوع آجر استفاده شده: