فرمانیه 179

موقعیت:

فرمانیه - تهران

کاربری:

اداری

سال احداث:

1392

نوع آجر استفاده شده:

آجر نما 11 سانت