مجتمع تجاری پاسارگاد

موقعیت:

اصفهان

کاربری:

تجاری

سال احداث:

1384

نوع آجر استفاده شده:

آجرنما 5.5 سانت