مجموعه فرهنگی گلزار شهدا

موقعیت:

اصفهان

کاربری:

فرهنگی

سال احداث:

1400

نوع آجر استفاده شده:

آجر نما نیمه 5.5 سانت