مدرسه روشنگر

موقعیت:

شهرک غرب - تهران

کاربری:

آموزشی

سال احداث:

نوع آجر استفاده شده: