پروژه مسکونی شیراز

موقعیت:

شیراز

کاربری:

مسکونی

سال احداث:

نوع آجر استفاده شده:

آجر نما نیمه 5.5 سانت