کارخانه تکنوآجر

موقعیت:

جاده خاوران

کاربری:

کارخانه

سال احداث:

نوع آجر استفاده شده: